عنوان مقاله آشکار سازي گوشه در تصاوير سطوح خاکستري با استفاده از مقادير تکين ماتريس تعريف شده بر اساس کوواريانس گراديان تصوير

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

صدوقي يزدي ، هادي ، مجتبي لطفي زاد ، محمود فتحي

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

481 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com