عنوان مقاله دسته بندي پديده هاي کيفيت توان مبتني بر مقادير متوسط و انرژي نرماليزه شده سطوح تجزيه موجک و استفاده از مفهوم ضرايب همبستگي

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

همداني گلشن ، محمد اسماعيل ، مسعود رادمهر

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

204 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com