عنوان مقاله شبيه سازي کاهش آلودگي صوتي درون يک محفظه بصورت وفقي و بر اساس روش مدال (Modal)

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

خورشيدي ، شاپور ، محمود کريمي

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

123 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com