عنوان مقاله Double Edge Triggered Modified Hybrid Latch Flip -Flop (DMHLFF)

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

رسولي ، سيد هادي ، علي افضلي کوشا ، احمد خادم زاده ، مهرداد نوراني

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

116 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com