عنوان مقاله A Buried-Feed Sierpinski Double-Gasket Patch Antenna for Wide-and Multi-Band Communications

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

حاجي هاشمي ، محمد رضا ، حبيب ا... عبيري

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

599 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com