عنوان مقاله طراحي يک وکودر تحريک چند بانده جديد در نرخ 2000bps

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

مولايي اردکاني ، بهنام ، علي اکبر تدين تفت

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

219 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com