عنوان مقاله Infinitesimal perturbation Analysis of Tandem stochastic fluid models

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

نيکروش ، سيد کمال الدين ، شهرام نصرتي

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

2 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com