عنوان مقاله A New Structure for Optical Integrated Digital Filters Using Ring Resonators

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

رستمي ، قاسم ، علي رستمي

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

248 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com