عنوان مقاله Full-Wave Analysis of a 2-D Photonic-Crystal Cavity

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

قطان کاشاني ، زهرا ، نسرين حجت ، محمود شاه آبادي

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

122 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com