عنوان مقاله Development of a Digital Motor Universal Management Relay Simulator

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

خدرزاده ، مجتبی ، حسين انصاری شهرضايي

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

339 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com