عنوان مقاله MMI Couplers Effect on Insertion Losses in Arrayed Waveguide Gratings

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

فرهادی ، محمدرضا ، محمدکاظم مروج فرشی

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

430 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com