عنوان مقاله به کارگيری روش بيزی برای بهبود کارايي روش شکل دهی پرتو مبتنی بر Maximum SINR

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

شيخ بهايي ، محمد مهدی ، محمود کريمی

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

743 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com