عنوان مقاله The Significance of Output Mapping in Fuzzy Automata

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

Doostfatemeh ، Mansoor ، Stefan C.Kremer

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

120 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com