عنوان نشریه دو فصلنامه پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه - دوره-, شماره4
نویسندگان آزادارمكي تقي, اعتمادي فرد سيدمهدي
چکیده در مقاله حاضر ارزش هاي مذهبي به دو سنخ «مناسک گرايي مذهبي» و «معناگرايي مذهبي» تفکيک و تاثير پايگاه اقتصادي- اجتماعي خانواده هاي ايراني بر آنها بررسي شده است. به لحاظ مفهوم شناسانه، تعريف اساسي دورکيم مبنا قرار گرفته و به لحاظ نظري نيز مباحث وبر در شيوه هاي تاثيرگذاري و تاثيرپذيري ارزش هاي ذهني بر منزلت عيني کنشگران مذهبي و همچنين شيوه هاي اثرگذاري اخلاق اقتصادي ناشي از آن بر ارزش هاي مذهبي مورد توجه بوده است. بر اين اساس دو فرضيه به دست آمده و در نهايت با توجه به داده هاي پيمايش ملي «بررسي ارزش هاي ذهني ايرانيان» مورد ارزيابي و سنجش قرار گرفته است. اين پيمايش در سطح 27 استان و با تعداد 2275 نمونه در سطحي ملي توسط موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي انجام شده است. رابطه ميان دو متغير در فرضيه نخست (پايگاه اقتصادي- اجتماعي خانواده هاي ايراني و مناسک گرايي مذهبي) معنادار و مثبت مي باشد. رابطه ميان دو متغير در فرضيه دوم (پايگاه اقتصادي- اجتماعي خانواده هاي ايراني و معناگرايي مذهبي) نيز معنادار و مثبت است. از اين رو، پايگاه اقتصادي- اجتماعي تاثير مستقيم و معناداري بر سنخ هاي دينداري ايرانيان دارد .
کلید واژه ارزش هاي مذهبي، پايگاه اقتصادي- اجتماعي، معناگرايي مذهبي و مناسک گرايي مذهبي
فایل مقاله پايگاه خانوادگي، سنخ هاي دينداري و کيفيت ارزش هاي مذهبي در ايران