عنوان نشریه فصلنامه رشد فناوري - دوره6, شماره22
نویسندگان ثقفي فاطمه, عباسي شاهكوه كلثوم, كاري دولت آبادي اكبر
چکیده ظهور فناوري هاي نو انتظارات بشر را از سطح رفاه و كيفيت زندگي به شدت ارتقا داده است. تحقيقات نشان داده است که نوآوري مبتني بر فناوري هاي نو باعث ايجاد بازارهاي جديد و افزايش اندازه بازار مي شود. تقاضاي بازار از يك طرف و فناوري هاي نو از طرف ديگر باعث شده تا چارچوب تدوين استراتژي نواوري به عنوان يک ضرورت سازمان مطرح باشد. به اين منظور در اين مقاله ابتدا فرايند هاي معتبر نوآوري بررسي مي شود. با توجه به اينکه تفکر استراتژيک و کشف فرصتهاي آينده نيازمند شناخت روندهاي آينده و آينده نگاري است. لذا در گام دوم آينده نگاري و کاركردهاي آن معرفي مي شود. سپس با استفاده از روش فراتلفيق ميزان تاثير گذاري کارکردهاي آينده نگاري در فرآيندهاي نوآوري تحليل مي شود. در گام سوم، چارچوبي فرايندي براي نوآوري در سازمانها مبتني بر ساختار فرآيندي استراتژي اثربخش ارايه و گام هاي آن تشريح مي شوند .
کلید واژه نوآوري، تفكر استراتژيك، فرآيند نوآوري، آينده نگاري
فایل مقاله چارچوب فرايندي استراتژي نوآوري در سازمانها با ديدگاه آينده نگاري