عنوان نشریه فصلنامه رشد فناوري - دوره6, شماره22
نویسندگان انصاري رضا, طباطباييان سيدحبيب اله
چکیده امروزه در كشورهاي صنعتي و بطور فزاينده اي در كشورهاي تازه توسعه يافته سياستگذاران به اين نتيجه رسيده اند كه مفهوم سيستم ملي نوآوري به عنوان رويکردي سيستمي چارچوبي مفيد براي تدوين سياست تكنولوژي مي باشد. در اين مقاله با مروري بر ادبيات سياستگذاري تکنولوژي و مفهوم نظام ملي نوآوري به عنوان چارچوبي براي تدوين سياست تكنولوژي، تجربه سياستگذاري تکنولوژي هاي نوظهور در کشور (نانوتکنولوژي به عنوان يک مثال) مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته و چالش هاي اساسي و همچنين چند پيشنهاد به منظور بهبود وضعيت سياستگذاري ارايه گرديده و نهايتا با توجه به ادبيات و ملاحظات اساسي مطرح شده ضرورت طراحي رويكردي سيستمي در مواجهه با تكنولوژي هاي نوظهور تبيين شده است .
کلید واژه سياست تکنولوژي، نظام ملي نوآوري
فایل مقاله چالش هاي اساسي سياست گذاري تکنولوژي هاي نو ظهور در ايران نانوتکنولوژي به عنوان يک مثال