عنوان نشریه فصلنامه رشد فناوري - دوره6, شماره23
نویسندگان زارعي بهروز, ثقفي فاطمه, امامي امير
چکیده ايجاد پايگاه اطلاعاتي براي دريافت ايده هاي نخبگان و خبرگان در خصوص حل مشکلات مختلف جامعه باعث کارآيي سرمايه گذارهاي دولتي روي پروژه ها مي شود. در اين مقاله يک نظريه مبتني بر روانشناسي ذهني خبرگان (نخبگان) به نام فريمينگ براي ايجاد همکاري بهينه آنها با بانک ايده معرفي خواهد شد. براي اين منظور مدل ذهني خبرگان از طريق مصاحبه با آنها مبتني بر روش فريمينگ استخراج شد. سپس شبيه سازي قالب مسايل فريمينگ در مورد نخبگاني که توانايي ارايه ايده در بانک ايده الکترونيکي را دارند، با استفاده از پرسشنامه انجام شد. يافته ها صحت وجود اثر فريمينگ را بر نخبگان تاييد کرد. نتايج نشان دهنده قابل پيش بيني بودن رفتارهاي خبرگان بر مبناي اثرات فريمينگ است. استفاده از نتايج اين مقاله براي قالب بندي پاداش هاي افراد با نظريه فريمينگ، باعث کاهش هزينه هاي بانک ايده الکترونيکي خواهد شد.
کلید واژه فريمينگ، تئوري اميد، بانک ايده، ايده پردازي، مدل ذهني
فایل مقاله کاربرد فريمينگ در ايجاد مشارکت نخبگان در بانک ايده الکترونيکي