عنوان نشریه فصلنامه رشد فناوري - دوره8, شماره30
نویسندگان شفيعي مهرداد
چکیده پاسخ به اين سوال که توسعه فناوري با استفاده از کدام يک از روش هاي توسعه داخلي، همکاري با ساير شرکت ها يا خريد فناوري انجام شود، يکي از ابعاد اصلي راهبرد فناوري يک بنگاه را تشکيل مي دهد. پس از تصميم گيري در مورد انتخاب راهبرد توسعه فناوري، بسياري از بنگاه ها در مراحل مختلف چرخه زندگي خود، با توجه به اقتضائات بازار، هدف و راهبردهاي شرکتي از روش هاي متفاوتي جهت اکتساب فناوري استفاده مي کنند. هر بنگاهي جهت حضور موفق در بازار، نيازمند به اکتساب فناوري به بهترين وجه مي باشد و بنابراين شناسايي راهبردهاي اکتساب فناوري و نقاط قوت و ضعف هر راهبرد از اهميت به سزايي برخوردار است. از جمله مسائل مهمي که در اين زمينه مطرح است، انتخاب ترکيبي از راهبردهاي مناسب اکتساب فناوري از ميان راهبردهاي مختلف است. به نحوي که بيشترين منفعت را براي بنگاه به همراه داشته باشد. در هر راهبرد نيز روش هاي مختلفي براي اکتساب فناوري و همکاري فناورانه وجود دارد که با توجه به نوع نياز سازمان و محتواي فناوري و همچنين خصوصيات شرکت هاي اکتساب دهنده و اکتساب گيرنده، بعضي از اين روش ها کاراتر و اثربخش تر خواهند بود. از جمله ابزار ها که مي تواند به تعيين درجه تناسب راهبرد کسب فناوري با وضعيت سازمان کمک کند، شناسايي محل قرارگيري سازمان بر روي منحني دوره عمر آن است. در اين مقاله سعي بر اين است که بر پايه يک مطالعه تطبيقي و با ترکيب مفاهيم دوره عمر سازمان و راهبردهاي اصلي اکتساب فناوري، راهبردهاي اصلي بالقوه مناسب براي بنگاه در هر يک از مراحل دوره عمر خود تعيين و معرفي گردد. در واقع هدف اين مقاله عبارت است از برقراري تناظري بين شرايط سازمان در هر يک از مراحل دوره عمر خود و شرايطي که به طور عمومي براي اتخاذ هر يک از راهبردهاي اصلي اکتساب فناوري لازم است .
کلید واژه منحني چرخه عمر، اکتساب فناوري، دوره عمر سازمان
فایل مقاله کاربرد شناسايي دوره عمر سازمان در انتخاب راهبردهاي اکتساب فناوري