عنوان نشریه فصلنامه رشد فناوري - دوره8, شماره30
نویسندگان يوسفي نژادعطاري مهدي, نيشابوري جامي انسيه
چکیده سازمان ها همواره از عوامل داخلي و خارجي تاثير گرفته و سعي دارند راهبردهاي خود را بر اساس اين عوامل طراحي و پياده سازي نمايند. يکي از ابزارهايي که به سازمان ها در جهت تدوين اين راهبردها ياري مي رساند، استفاده از جدول SWOT است. با استفاده از اين جدول مي توان نقاط قوت و ضعف را در حيطه عوامل داخلي، تهديدات و فرصت ها را در حيطه عوامل خارجي متمايز نموده و راهبردهاي مرتبط را تدوين نمود. طراحي اين راهبردها لزوما قابل کاربرد نبوده بلکه بايستي با يکي از تکنيک هاي مرتبط بهترين راهبرد جهت رشد و رسيدن به اهداف براي سازمان انتخاب شود. براي رسيدن به بهترين راهبرد ابتدا نقاط قوت، ضعف، تهديدات و فرصت هاي پيش روي پارک ها و مراکز رشد علم و فناوري مشخص گرديد. پس از تعيين نقاط قوت، ضعف، تهديدات و فرصت هاي پيش رو، هفت راهبرد به عنوان راهبردهاي مناسب براي پيشبرد اهداف پارک ها و مراکز رشد علم و فناوري مطرح گرديد. در ادامه سعي شد با استفاده از ابزار کارآمد تصميم گيري چندمعياره، تحليل شبکه اي فرايند محيط فازي بهترين راهبرد انتخاب گردد. در نهايت با توجه به راهبردهاي مختلف مطرح شده و جدول هاي مقايسه اي، راهبرد ايجاد تفاهم نامه بين وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، صنايع و بهداشت و بانک ها جهت حمايت لازم از متخصصان به عنوان بهترين راهبرد انتخاب گرديد.
کلید واژه راهبرد، جدول ANP، روابط فازي، پارک هاي علم و فناوري، SWOT
فایل مقاله پياده سازي جدول SWOT براي پارک هاي علم و فناوري و تعيين بهترين راهبرد جهت نيل به اهداف با استفاده از ANP فازي