عنوان نشریه فصلنامه رشد فناوري - دوره10, شماره39
نویسندگان عنايتي ترانه, عالي پور عليرضا
چکیده به اعتقاد خبرگان دانشگاهي، علوم انساني بستر تمامي علوم در هر کشوري است، لذا قبل از علوم فني و علوم تجربي بايد بستر توسعه توسط علوم انساني فراهم شود. حرکت دانشگاه هاي آموزش محور به سمت دانشگاه هاي کارآفرين محور، با ايده تبديل تئوري به عمل و تجاري سازي دانش بوده که منجر به شکل گيري مراکز رشد و شرکت هاي زايشي دانشگاهي گرديده است اما آنچه در اين ميان مغفول مانده مساله جايگاه علوم انساني در مراکز رشد و شرکت هاي زايشي مي باشد. اين مقاله يک مطالعه کيفي بوده که ضمن بررسي ادبيات مراکز رشد و شرکت هاي زايشي دانشگاهي، با مطالعه اسناد بانک هاي اطلاعاتي و مصاحبه با خبرگاني از واحدهاي پارک علم و فناوري (پارک علم و فناوري استان مازندران و پارک علم و فناوري دانشگاه فردوسي مشهد) به روش تکنيک مصاحبه باز و عميق، چالش ها و مشکلات فراروي تجاري سازي تحقيقات علوم انساني مورد بررسي پژوهشگران قرارگرفته است. با عنايت به اينکه پژوهشي که به صورت ويژه، تجاري سازي علوم انساني را مورد بررسي قرارداده باشد، يافت نشد و مدل هاي خاصي تاکنون مطرح نشده است، به جهت ويژگي هاي خاص علوم انساني و فناوري هاي نرم به کمک نتايج مصاحبه و به منظور حرکت در دنياي پست - پست مدرن (فرا - فرانوگرايي) و بومي سازي علوم انساني يک مدل مراکز رشد زايشي علوم انساني دانشگاهي براي حرکت به سمت دانشگاه هاي نسل چهارم توسط محققان پيشنهاد مي گردد.
کلید واژه علوم انساني، شرکت هاي زايشي، فناوري هاي نرم، دانشگاه هاي نسل چهارم
فایل مقاله پيشنهاد مدل مراکز رشد زايشي علوم انساني دانشگاهي حرکت به سمت دانشگاه هاي نسل چهارم