عنوان نشریه فصلنامه مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) - دوره65, شماره3
نویسندگان البرزي عليرضا, مصلي نژاد بهمن, قربان پورنجف آبادي مسعود, نيك پور زهرا
چکیده بيماري كرم قلب، به و سيله ديروفيلاريا ايميتيس در سگ ها و گربه ها ايجاد مي گردد. ديروفيلاريوز از نظر باليني در گربه ها بسيار مهم است چرا كه عفونت خفيف هم قادر به ايجاد بيماري شديد بوده و مي تواند حيات حيوان را به خطر اندازد. گربه ها كمتر به بيماري آلوده مي شوند، حتي در مناطقي كه آلودگي شديد سگ ها وجود دارد. در بررسي حاضر پس از معاينه باليني، از تعداد 120 گربه بالغ خانگي و ولگرد در شهرستان اهواز، خون گيري به عمل آمد و از نظر حضور ميكروفيلر ديروفيلاريا با روش نات تغيير يافته و نيز از نظر حضور آنتي ژن انگل در خون با استفاده از كيت تشخيصي ايمونوكروماتوگرافي مورد بررسي قرار گرفت. در مجموع تنها 1 مورد ( 0.83 درصد) از گربه هاي مورد مطالعه، آلوده به ديروفيلاريا ايميتيس بود. گربه مبتلا نر، خانگي و از نژاد مو كوتاه اهلي بود و 2.5 سال سن داشت. اين تحقيق كه اولين گزارش جداسازي ديروفيلاريازيس در گربه هاي شهرستان اهواز است نشان مي دهد كه پشه هاي حامل و مخازن آنها در اين منطقه موجود است و لازم است كه برخورد مستمر و مداومي در ريشه كني گربه ها و سگ هاي ولگرد منطقه، درمان پروفيلاكتيك و آموزش دقيق به مردم صورت گيرد .
کلید واژه اهواز، ديروفيلاريوز، كرم قلب، گربه
فایل مقاله گزارش يك مورد آلودگي گربه به كرم قلب در شهرستان اهواز