عنوان نشریه فصلنامه مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) - دوره66, شماره1
نویسندگان حصاركي سعيد, جواهري وايقان عباس, جارالمسجد سيدحسين, صابري مهدي
چکیده پيلوماتريکوما تومور برخاسته از غلاف قسمت پاييني فوليکول مو مي باشد که اغلب در سگ ها ديده شده است. توده کيستيک روي سمت داخل ناحيه آرنج پاي راست جلويي سگ 5 ساله نژاد باکسر، به وسيله عمليات جراحي خارج و سپس آزمايش آسيب شناسي صورت گرفت. آسپيراسيون و گسترش کمکي به تشخيص ضايعه نکرد. توده خارج شده، بوسيله ارزيابي هيستوپاتولوژيک پيلوماتريکوما تشخيص داده شد. جهت تشخيص تفريقي بين کارسينوماي سلول هاي بازال و پيلوماتريکوما مارکرهاي ايمونوهيستو شيميايي CK 7 ، CK 8   و P 53 انجام و با منفي بودن  CK 7 که در کارسينوماي سلول هاي بازال مثبت مي شود و مثبت شدن CK 8 که در تومورهاي برخاسته از فوليکول هاي مو مثبت مي شود، پيلوماتريکوما مورد تاييد قرار گرفت. منفي بودن P 53 ، عدم تهاجم عروقي و عدم متاستاز شاهد مناسبي بر خوش خيم بودن ضايعه بود. وجود سلول هاي بازال بعنوان سلول غالب لبول ها و ملانوفاژهاي فراوان در بافت همبند بين لبولي و وسط لبول ها دال بر فرم تکثيري رنگدانه دار اين تومور بود. اميد است که اين گزارش بتواند در طبقه بندي آينده تومورهاي پوستي مفيد واقع گردد .
کلید واژه پيلوماتريکوما، ايمونوهيستوشيمي، سگ
فایل مقاله پيلوماتريکوماي تکثيري رنگدانه دار در سگ يک بررسي ايمونوهيستوشيمي با بکارگيري 1605 1575 1585 1705 1585 1607 1575 span span lang FA style font size 10 0pt font family Tahoma sans serif 1610 span span dir LTR style font size 10 0pt font family quot Tahoma quot quot sans serif quot CK sub 8 sub CK sub 7 sub span span lang FA style font size 10 0pt font family Tahoma sans serif 1608 span span dir LTR style font size 10 0pt font family Tahoma sans serif P sub 53 sub span span dir LTR style font size 10 0pt font family quot Tahoma quot quot sans serif quot