عنوان نشریه فصلنامه مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) - دوره66, شماره2
نویسندگان اشرفي هلان جواد, سروري سارنگ
چکیده توده هاي طحال، بزرگ شدگي هاي قابل لمس بافت طحال هستند كه به انواع نئوپلاستيك و غير نئوپلاستيك تقسيم مي شوند. هدف از اين گزارش، ارائه يافته هاي باليني و آسيب شناختي يك مورد هماتوم طحال و تفريق آن از همانژيوساركوم در اين عضو مي باشد. در معاينه يك قلاده سگ نر 7 ساله از نژاد ژرمن شپرد با علائم لاغري و عدم تمايل به حركت، توده اي دردناك در سمت چپ حفره شكم ملامسه شد. در راديوگرافي، يك توده مدور با دانسيته بافت نرم و در اولتراسونوگرافي، توده اي كپسول دار با اكوژنيسيته غيريكنواخت رويت گرديد. در بازرسي ظاهري، توده اي كپسول دار به قطر 14.5 سانتيمتر در قوس داخلي طحال وجود داشت. در مطالعه ريزبيني، فضاي انباشته از اريتروسيت ها كه توسط كپسول همبندي احاطه شده بود و ماكروفاژهاي مملو از رنگ دانه هموسيدرين جلب توجه مي كرد. آثار بدخيمي مشاهده نشد. هماتوم هاي طحال، تغييرات اين عضو در نئوپلاسم ها را تقليد مي نمايد بنابراين دقت كافي براي تفريق آنها از توده هاي نئوپلاستيك لازم است.
کلید واژه طحال، ژرمن شپرد، هماتوم، سگ
فایل مقاله گزارش يك مورد هماتوم طحال در سگ ژرمن شپرد