عنوان نشریه فصلنامه مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) - دوره67, شماره2
نویسندگان ساساني فرهنگ, زهرايي صالحي تقي, جباري احمدرضا, خاكي فريبا
چکیده در تاريخ 11 ‎ 1389/3/ در يك كانون پرورش سگ در استان تهران كه 82 قلاده سگ در آن نگهداري مي گرديد،‏ 7 مورد بيمار شده و 5 مورد تلف گرديدند. علائم باليني بيماري عبارت بودند از اسهال،‏ اسهال خوني،‏ تب،‏ افسردگي،‏ علائم عصبي و مرگ ناگهاني. يافته هاي كالبد گشايي عبارت بودند از انتريت هموراژيك،‏ گاستريت موكوسي،‏ وجود كانون هاي نكروز گرد در حدود cm 0.5 در كورتكس مغز به همراه پرخوني و خونريزي. 4 قلاده سگ مورد كالبد گشايي قرار گرفتند. محتويات روده مورد آزمايشات باكتري شناسي قرار گرفت و در نهايت پس از مشخص شدن كلستريديوم پرفرنژنس به منظور تعيين تيپ آزمايش PCR انجام شد و باكتري كلستريديوم پرفرنژنس تيپ A مشخص گرديد. در 4 قلاده سگ با توجه به ضايعات انتريت هموراژيك،‏ آزمايش سريع آنتي بادي براي بررسي بيماري هاي ناشي از پارواويروس و ديستمپر انجام گرديد كه 2 مورد از توله سگ ها از نظر بيماري ديستمپر مثبت اعلام گرديدند. با توجه به وجود انسفاليت غير چركي،‏ گليوز همراه با گنجيدگي داخل هسته اي در آستروسيت ها،‏ PVC و پنوموني بينابيني نتيجه گيري گرديد كه احتمالا ابتدا بيماري ديستمپر عمل كرده،‏ ضايعات اوليه و مهم را به وجود آورده و آنگاه به طور ثانويه ضايعات انتريت هموراژيك و اسهال در اثر باكتري كلستريديوم پرفرنژنس تيپ A ايجاد شده است .
کلید واژه كلستريديوم پرفرنژنس تيپ A، انتريت هموراژيك، ديستمپر، سگ
فایل مقاله گزارش درمانگاهي انتريت ناشي از كلستريديوم پرفرنژنس تيپ A در سگ