عنوان نشریه فصلنامه دامپزشكي (پژوهش و سازندگي) - دوره23, شماره3 (پياپي 88)
نویسندگان اشرفي هلان جواد, رضازاده فريدون, نورمحمدزاده فريدون
چکیده تورم دوازدهه و ژوژنوم قدامي ( DPJ ) و به عبارتي تورم روده قدامي، سندرم باليني است که با ادم و التهاب دوازدهه و ژوژنوم قدامي، ترشح مقادير فراوان مايعات و الکتروليت ها به درون روده باريک و بازگشت حجم بالايي از محتويات آن به معده شناخته مي شود. در بهمن ماه 1381، يك راس سيلمي 15 ساله از نژاد آنگلوعرب که از آن براي پرش و نسل کشي در يكي از اسبداري هاي اطراف تهران بهره گرفته مي شد به دل درد حاد مبتلا گرديد بدون آنکه سابقه اي از مسافرت، تغيير ناگهاني جيره و نظاير آن داشته باشد. حيوان مبتلا با استفاده از مايعات ايزوتونيك، فلونكسين مگلومين، رامپون، روغن هاي معدني و پني سيلين درمان شد اما به درمان پاسخ نداده و به دليل وضعيت بدني نامساعد، سن بالا، هزينه زياد و پيش بيني ضعيف جراحي يوتانايز گرديد. در کالبدگشايي، ابتداي روده باريك به شدت متسع و از يک مايع خون آلود بدبو انباشته شده بود. ديواره اين قسمت از دستگاه گوارش ادم دار و ضخيم، سطح مخاط آن به رنگ قرمز تيره و سطح سروزي آن داراي خونريزي هاي پتشي و اکيموز فراوان بود. ضايعات ماکروسکوپيک محدود به معده، دوازدهه و ژژنوم قدامي بود. ساير بافت هاي بدن پرخون و ادماتوز بودند. از کشت هوازي و بي هوازي محتويات روده و مغز استخوان متاتارس، Clostridium perfringens به طورخالص جدا گرديد. در بررسي هيستوپاتولوژيک روده، پرخوني شديد، نفوذ سلول هاي نوتروفيل و ادم غني از رشته هاي فيبرين در زير مخاط، نکروز و کنده شدن سلول هاي پوششي درسطح مخاط و خونريزي هاي گسترده در لايه هاي عضلاني و سروز جلب توجه مي کرد. اين بيماري، با توجه به نشانه هاي باليني، نتايج باكتريولوژيك و بويژه يافته هاي کالبدگشايي و هيستوپاتولوژيک، به عنوان تورم فيبرينونکروتيک دئودنوم و ژوژنوم قدامي ( Duodenitis/Proximal Jejunitis (DPJ تشخيص داده شد.
کلید واژه تورم دئودنوم و ژوژنوم قدامي، Clostridium perfringens، اسب
فایل مقاله گزارش يک مورد رخداد تورم دوازدهه و ژوژنوم قدامي DPJ در اسب