عنوان نشریه فصلنامه دامپزشكي (پژوهش و سازندگي) - دوره24, شماره1 (پياپي 90)
نویسندگان عبدي گودرزي محمد, ريواز شهلا
چکیده با توجه به اهميت مطالعه كنه غالب H. anatolicum anatolicum اين كنه انتخاب شده است. كنه هاي ماده كاملا خون خورده از صحرا جمع آوري شدند. در آزمايشگاه پس از بيرون آمدن لارو از پوسته تخم، خونخواري لارو بر روي خرگوش سفيد آزمايشگاهي و خونخواري بالغين روي گوسفند انجام شده است. بطور كلي كنه هاي مربوط به منطقه لرستان از دو محل، كنه مربوط به منطقه كرج، اشتهارد، يک محل و كنه هاي منطقه بوشهر 5 محل مختلف پرورش داده شدند. مشخصات مربوط به هر مرحله در جداول مناسب تنظيم شدند. با پرورش كنه ها مشخص شد كه كنه هاي جمع آوري شده از اين مناطق كنه H. anatolicum anatolicum بودند، با ادامه مطالعات پرورش، اين كنه ها رفتار دو ميزبانه از خود نشان دادند. مدت زمان پيش از تخم گذاري براي كنه هاي اشتهارد و بوشهر به ترتيب 7 و 4 روز، دوره تخم گذاري 20 و 19 روز، مدت زمان لازم براي تبديل تخم به لارو 24 و 11 روز و مدت زمان خونخواري دوره لاروي و نوچه اي بر روي خرگوش 14 و 14 روز، مدت زمان قبل از پوست اندازي نوچه به بالغ 14 و 14 روز و زمان پوست اندازي 14 و 4 روز محاسبه گرديد. حداقل مدت زمان كل چرخه زندگي H. anatolicum anatolicum منطقه اشتهارد و بوشهر به ترتيب 100 و 76 روز است كه به اين ترتيب كنه منطقه اشتهارد 3 نسل در سال و در منطقه بوشهر در شرايط مناسب 4.8 نسل در سال مي تواند داشته باشد. در مورد كنه هاي جمع آوري شده از منطقه لرستان پس از سه نوبت پرورش حداقل مدت زمان كل چرخه زندگي بين 75 تا 80 روز محاسبه شد. طول مدت تحمل گرسنگي كنه هاي بالغ نر و ماده اشتهارد 220 روز بود و طول مدت تحمل گرسنگي كنه هاي بالغ نر و ماده بوشهر حداكثر 162 روز محاسبه شد. تعداد كل تخم هاي محاسبه شده براي يک كنه ماده منطقه بوشهر (150±6000) عدد و وزن يک عدد تخم كنه تقريبا 0.07 ميلي گرم محاسبه شد .
کلید واژه پرورش آزمايشگاهي، كنه هاي سخت، ايكسوديده، H. anatolicum anatolicum، چرخه زندگي
فایل مقاله پرورش طبيعي و مصنوعي كنه هاي سخت Acari Ixodidae گونه Hyalomma anatolicum anatolicum و مطالعه جداول رشد مربوط به چرخه زندگي اين كنه در شرايط آزمايشگاهي با استفاده از ميزبان اختصاصي