عنوان نشریه فصلنامه دامپزشكي (پژوهش و سازندگي) - دوره25, شماره1 (پياپي 94)
نویسندگان اسماعيلي حسين, حامدي مونا, خنجري علي, ابراهيم زاده حميد, علي قاضي نفيسه
چکیده بوتوليسم يك بيماري زئونوز است كه انتشار جهاني دارد. معمولا منبع عفونت در دام هاي اهلي لاشه پرندگان، حيوانات اهلي و وحشي مي باشد. لاشه هاي فاسد حيوانات به وسيله Clostridium butulinum آلوده مي شود. سم اين باكتري بيماري كشنده اي ايجاد مي كند كه باعث فلجي در حيوان مي شود . اين تحقيق يك اپيدمي بوتوليسم در دام هاي اهلي در روستاهاي استان بوشهر در سال 1385 را بررسي مي كند. محتويات روده   10گاو، 15 بز و 12 گوسفند مبتلا كه علائم بيماري را نشان دادند بر طبق دستور العمل مركز كنترل بيماريها جهت تعيين حضور سم توليد شده توسط باكتري مورد ارزيابي قرار گرفتد. آزمايشات بر روي نمونه هاي كالبد گشايي و محتويات روده حاكي از حضور سم بوتوليسم در دام هاي مبتلا بود و در بررسي هاي كالبد گشايي لاشه موش در پيش معده دام ها مشاهده شد. جهت جلوگيري از وقوع بوتوليسم در شرايط خشكسالي، اصلاح كمبودهاي غذايي با استفاده از مكمل هاي فسفر و پروتئين و دفن بهداشتي لاشه ها جهت پيشگيري از آلودگي ساير مراتع توصيه مي شود .
کلید واژه ايران، بوتوليسم، بوشهر، دام هاي اهلي، گنده خواري
فایل مقاله گزارش وقوع بوتوليسم در دام هاي اهلي استان بوشهر