عنوان نشریه فصلنامه گياه و زيست بوم - دوره9, شماره37
نویسندگان لولايي ابوالفضل, سوري محمدكاظم, جرجاني سودابه
چکیده در اين تحقيق محلولپاشي با سولفات روي در بهار 1389 روي پرتقال رقم تامسون در باغ تحقيقاتي در گرگان انجام گرفته است. آزمايش به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي اجرا شد که در آن از سه سطح سولفات روي (2، 4 و 6 گرم در ليتر) و شاهد استفاده شد. محلول پاشي در بهار قبل از باز شدن جوانه هاي گل انجام گرفت. نتايج نشان ميدهد که تيمار با غلظت 4 ميلي گرم در ليتر سولفات روي بيشترين ميزان وزن ميوه و تعداد ميوه در درخت و بيشترين تاثير را بر افزايش غلظت نيتروژن، فسفر و پتاسيم دربرگ در مقايسه با شاهد داشته است. همچنين همبستگي مثبت و معني داري بين ميزان روي و آهن با محلول پاشي سولفات روي به دست آمده است. اختلاف معني داري بين مقدار غلظت موثره سولفات روي در تمامي تيمارها مشاهده گرديد. در نهايت تيمارهاي سولفات روي موجب افزايش عملکرد شد.
کلید واژه سولفات روي، تامسون، وزن ميوه، تعداد ميوه
فایل مقاله کاربرد سولفات روي بر غلظت عناصرغذايي در برگ و عملکرد پرتقال رقم تامسون