عنوان نشریه فصلنامه پژوهشگر (مديريت) - دوره7, شماره18
نویسندگان مجيبي ميكلايي تورج, آقاپور افشين
چکیده شش سيگما در حال حاضر به صورت افزايشي در فرآيندهاي متنوعي به کار گرفته مي شود؛ از توليد گرفته تا خدمات و فعاليت هاي معاملاتي گوناگون.شش سيگما در کاهش شديد متغيرهاي فرآيند و نرخ شکست در تمام فرآيندهاي بحراني کاري، جهت ايجاد بهبود در عمليات فرآيندي که سرمايه گذاري لازم را در خط پاياني سازمان به ارمغان مي آورد، ثابت شده است ( Jiju Antony,2004 ) اين مقاله با مطالعه ادبيات موضوع شروع مي شود. سپس نتايج بررسي هاي انجام شده جهت درک بهتر چالش هاي فراروي اجراي متدولوژي شش سيگما را نشان مي دهد در نهايت الزاماتي که در اجراي موفق شش سيگما در بخش هاي خدماتي لازم است ارايه خواهد شد.
کلید واژه شش سيگما، چالش هاي بنيادي، چالش هاي تکنيکي
فایل مقاله چالش هاي فراروي اجراي متدولوژي شش سيگما در بخش خدمات دولتي مطالعه موردي در شركت خطوط لوله و مخابرات