عنوان نشریه فصلنامه جغرافياي طبيعي - دوره5, شماره17
نویسندگان قنواتي عزت اله, ميرزاخاني بهاره, عسگري آتنا
چکیده در ايران مرکزي درياچه هاي متعددي وجود دارند که در قلمرو خشک و نيمه خشک، حوضه انتهايي محسوب شده و اين درياچه هاي شور پلايا ناميده مي شوند. از آنجايي که پلايا جزئي از سيستم بزرگتري به نام حوضه آبريز است، مطالعه پلاياها نيز نياز به بررسي دقيق حوضه آبريزي دارد که به آنها ختم مي شود. اين پژوهش با هدف ارزيابي ژئومورفولوژيکي حوضه ميقان و با استفاده از نقشه هاي 50000 :1، تصوير سنجنده +ETM ماهواره لندست، تص وير P6 ماهواره IRS و نقشه زمين شناسي و مشاهدات ميداني انجام شده است. از نرم افزارهاي Arc GIS 9.3  و  ERDAS 9.1 براي تهيه نقشه ژئومورفولوژي استفاده گرديد درياچه ميقان در يک فرونشست ناوديس مانند شکل گرفته است و گسل هاي اصلي تبرته و تلخاب از آن عبور کرده و آن را به واحدهاي کوچکتري شامل کمربند ولکانيکي اروميه - دختر، منطقه هفتاد قله و زون سنندج - سيرجان تقسيم کرده اند. نتايج حاصل از پژوهش حاکي از وجود شکل هاي کارستي مانند غارها، نبکاها، دشت سرها، مخروط افکنه ها و ديگر اشکال بوده است .
کلید واژه پلايا، ميقان، ژئومورفولوژي، حوضه آبريز، سيستم اطلاعات جغرافيايي
فایل مقاله ژئومورفولوژي حوضه ميقان بررسي شکل هاي ژئومورفولوژيک و حدود گسترش آنها