عنوان نشریه فصلنامه جغرافياي طبيعي - دوره5, شماره17
نویسندگان عظيمي فريده, مختاري مهدي, سوزنگر فريبرز, گوهردوست اعظم
چکیده برنامه ريزي کاربري اراضي شهري عبارت است از ساماندهي مکاني و فضايي فعاليت ها و عملکردهاي شهري بر اساس خواست ها و نيازهاي جامعه شهري، که هسته اصلي برنامه ريزي شهري را تشکيل مي دهد. به عبارت ديگر برنامه ريزي کاربري اراضي شهري علم تقسيم زمان و مکان براي کاربردها و مصارف مختلف زندگي، به منظور استفاده موثر از زمين و انتظام فضايي مناسب و کارا صورت مي گيرد. در برنامه ريزي اراضي شهري مدل هاي مختلفي چون مدل لاري، مدل جاذبه، مدل دسترسي و مدل هاي مبتني بر GIS مورد استفاده قرار گرفته که در اين مطالعه براي پتانسيل يابي مناطق مستعد براي توسعه آتي شهر اهواز با استفاده از قابليت هاي GIS و تعيين شعاع تاثير فاکتورهاي موثر مانند کاربري فعلي اراضي، فاصله از معابر اصلي، فاصله از رودخانه، فاصله از فرودگاه، فاصله از مراکز خدماتي، و اعمال وزن هاي متناسب به آن ها و اعمال توابع روي هم گذاري (Overlay) مشخص شد که مناطق 3، 2، و 8 داراي بالاترين توان براي توسعه مناطق مسکوني در آينده مي باشند .
کلید واژه اهواز، پتانسيل يابي، شعاع تاثير، Find Distance ،GIS
فایل مقاله پتانسيل سنجي جهت تعيين مناطق مستعد براي توسعه فيزيکي شهر در محيط GIS