عنوان نشریه فصلنامه پژوهش هاي باليني دامپزشكي - دوره4, شماره3 (پياپي 15)
نویسندگان فتاحيان حميدرضا, محي الدين حميد, مريدپور روزبه, حسين زاده عليرضا, خمجاني فراهاني فرشته, سعدي نام فاطمه
چکیده لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل ( PDF ) مراجعه فرماييد.
کلید واژه هايپراکستنشن، پن آرترودزيس، مچ، سگ
فایل مقاله گزارش درمانگاهي هايپراکستنشن يک طرفه مچ در اندام حرکتي قدامي در يک قلاده سگ