منابع اصلی برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای

 

1.یالپانیان، علی؛ مجوعه نکات و پرسشهای چهارگزینه‌ای طبقه‌بندی شده کنکور کارشناسی‌ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی و طراحی شهری)؛ 1385.
2. یالپانیان، علی، جزوه خلاصه مباحث کنکور کارشناسی‌ارشد شهرسازی، 1385.
3. زياری، کرامت ا....؛ اصول و روشهای برنامه ريزی منطقه ای؛ يزد: دانشگاه يزد؛ 1378.
4. مشهدی زاده دهاقانی، ناصر؛ تحليلی از ويژگيهای برنامه ريزی شهری در ايران؛ تهران: دانشگاه علم و صنعت ايران؛ چاپ سوم؛ 1378
5. شيعه، اسماعيل؛ مقدمه ای بر مبانی برنامه ريزی شهری؛ تهران: دانشگاه علم و صنعت ايران، مرکز انتشارات، 1379.
6. شیعه، اسماعیل؛ با شهر و منطقه در ايران؛ تهران: دانشگاه علم و صنعت؛ 1378.
7. موريس، جيمز؛ تاريخ شکل شهر، تا انقلاب صنعتی؛ ترجمه: راضيه رضازاده؛ تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران، چاپ دوم، 1374.
8. زياری، کرامت ا...؛ برنامه ريزی شهرهای جديد؛ تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)؛ 1379.
9. حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر؛ تهران: دانشگاه تهران؛ 1378.
10. مجتهدزاده، غلامحسين؛ برنامه ريزی شهری در ايران- انتشارات پيام نور
11. کتاب سبز (راهنمای شهرداريها)-جلد پنجم: طرحهای شهری در ايران
12. معصومی اشکوری،سيد حسن؛اصول و مبانی برنامه ريزی منطقه ای؛1376
13. دانشور، تورج، طرح ريزی کالبدی و برنامه ريزی منطقه ای در ايران، آذرخش، چاپ اول 1381
14. احسن، مجيد ، مجموعه قوانين و مقررات شهرسازی، مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازی و معماری ايران، چاپ اول 1382
15. ربانی، رسول، جامعه شناسی شهری، سمت، چاپ اول 1381
16. قريب، فريدون؛ شبکه ارتباطی در طراحی شهری؛ تهران: دانشگاه تهران؛ 1376.
17. استروفسکی، واتسلاف؛ شهرسازي معاصر، از نخستين سرچشمه‌ها تا منشور آتن؛ ترجمه: لادن اعتضادی؛ تهران: مرکز نشر دانشگاهی؛ 1378.
18. برآبادی، محمود؛ الفبای شهر (مجموعه مقالات ماهنامه شهرداریها)؛ تهران: سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور؛ 1384.

19.کامروا، سیدمحمدعلی؛ مقدمه‌ای بر شهرسازی معاصر ایران؛ تهران: دانشگاه تهران؛ 1384.

 

کتابهای مفید برای طراحی شهری
فرایند طراحی شهری(سید حسین بحرینی) 1
تئوری شکل خوب شهر(کوین لینچ) 2
سیمای شهر(کوین لینچ) 3
به سوی شکل پایدار شهر(هیلند براند فری) 4
تحلیل فضای شهری(بحرینی) 5
قواعد و معیار های طراحی شهری( محمود توسلی) 6
ساخت شهر در اقلیم گرم و خشک ایران(توسلی) 7
طراحی فضای شهری1و2(توسلی) 8
هنر هندسه(توسلی) 9
مبانی طراحی شهری(ترفسکی) 10
محیطهای پاسخده(بن بنتلی) 11
فضا،زمان،معماری(گیدئون) 12
کندوکاوی در تعریف طراحی شهری(گلکار) 13
مفهوم سکونت(شولتز) 14
شهرسازی واقعیات و تخیلات(شوای) 15
از شار تا شهر(سید محسن حبیبی) 16
سبک شناسی معماری ایران(پیرنیا) 17
معماری اسلامی(پیرنیا) 18
زیبایی شناسی در معماری(گروتر) 19
آفرینش نظریه معماری(جان لنگ) 20
تاریخ شکل شهر(جیمز موریس) 21
راهنمای طراحی فضای شهری در ایران(پاکزاد) 22
فضای شهری(راب کریر) 23
تئوری جدید در طراحی شهری(کریستوفر الکساندر) 24
روان شناسی محیط و کاربرد آن( مرتضوی) 25
تجدد فرا تجدد و پس از آن در شهرسازی ( بحرینی )26
طراحی شهرها(اموند بیکن) 27
گزیده منظر شهری(کالن) 28
تفسیر محیط به روش هرمنوتیک،سنتی،و ساختارگرایی ( موگروئر)29
معماری فرم فضا نظم(چینگ) 30
آشنایی با طراحی محیط و منظر(سازمان پارکها) 31
32 طراحی شهری در خیابانهای شهری(سازمان پارکها)
شهرسازی شهروندگرا(فرانسیس تیبالدز) 33
( آفرینش محلات و مکانها در محیطهای انسان ساخت (چپ من
معماری زمینه گرا(برولین) 35
مکتب اصفهان در شهرسازی(اهری) 36
طراحی فضای شهری(مدنی پور) 37
شهرسازی معاصر(اوستروفسکی) 38
انسان شناسی شهری(فکوهی) 39
شهر همچون چشم انداز(ترنر) 40
جامعه شناسی شهر(ممتاز) 41
معماری ایران(پوپ) 42
فارابی و سیر شهروندی در ایران(فلامکی) 43
آرمانشهر در اندیشه ایرانی (اصیل) 44
مبانی طراحی شهری در بخش مرکزی تهران(توسلی) 45
طراحی شهری در خیابان کارگر(توسلی) 46
مرمت شهری (حبیبی) 47
طراحی شهری در بافت قدیم شهر یزد (توسلی)48
باززنده سازی بناها و شهرهای تاریخی ایران(فلامکی) 49
مقدمه ای بر طراحی شهری (سلطان زاده )50
فضاهای شهری در بافت های تاریخی ایران(سلطانزاده) 51
اغاز شهرنشینی در ایران(کیانی) 52
نخستین شهر(وایت هاوس) 53
به سوی شهرسازی انسانگرا(یار احمدی) 54
شکل گیری معماری در تجارب ایران و غرب(فلامکی) 55
نگرشی بر روند تهیه طرحهای تفصیلی در شهرسازی(نوریان) 56
تاریخ شهر (بنه ولو)57
تاریخ معماری مدرن(بنه ولو) 58
منبع :( نقد شهر)