عنوان نشریه فصلنامه تازه هاي اقتصاد - دوره8, شماره127
نویسندگان اكبري آلاشتي طاهره
چکیده بر اساس قانون محاسبات عمومي كشور، مصوب سال 1366 مجلس شوراي اسلامي، بودجه كل كشور، برنامه مالي است كه براي يك سال مالي تهيه مي گردد و حاوي پيش بيني درآمد ها و ساير منابع تامين اعتبار و برآورد هزينه ها براي انجام عملياتي مي باشد كه دستيابي به سياست ها و هدف هاي قانوني را به دنبال دارد. از اين رو، لوايح بودجه همه ساله تا اواسط آذر ماه، تقديم مجلس مي گردد تا در فرصت مقتضي، در كميسيون هاي تخصصي، تلفيقي، صحن علني مجلس و شوراي نگهبان بررسي شوند. با اين وجود، لايحه بودجه سال 1389 به دليل وجود مناقشات مربوط به مبلغ در نظر گرفته شده براي منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه حامل هاي انرژي، با دو ماه تاخير، در بهمن ماه 1388 به مجلس شواري اسلامي تقديم گرديد.
کلید واژه
فایل مقاله گذري بر مهمترين ابعاد قانون بودجه سال 1389