عنوان نشریه فصلنامه تازه هاي اقتصاد - دوره8, شماره127
نویسندگان شاهچرا مهشيد
چکیده به دليل ماهيت پيش رونده بازارهاي مالي در دنيا، اين بازارها نيازمند تدوين چهارچوب هاي جديد بوده كه راهگشا و انتظام آور باشند تا عملكردهاي مالي دچار اختلال نشده و استانداردهاي بين المللي نيز رعايت شوند. استانداردهاي منتشره در محاكم بين المللي در مورد مسايل بانكي و مالي با تحليل هاي مالي همسو و وابسته هستند. به علاوه رعايت استانداردها مستلزم تحليل هاي مالي مناسب بوده است و تحليل هاي مالي صحيح نيز به وسيله شناخت كامل بانك ها و بنگاه هاي اقتصادي از محيط تجاري خود حاصل مي شود. عدم شناخت مناسب از محيط اقتصادي، ريسك هاي متعددي را براي بانك ها ايجاد مي كند. شايد بتوان يكي از علل ايجاد مطالبات معوق را عدم ارزيابي مناسب بانك ها از ريسك شناخت مشتريان و بازار دانست. در اين مقاله با معرفي چهارچوب ارزيابي ريسك مركز خدمات مالي انگلستان، اهميت شناسايي و مديريت ريسك بيان مي شود. مركز خدمات مالي انگلستان در زمينه خدمات مالي و فعاليت هاي بازارهاي مالي دامنه وسيعي از قانون گذاري ها، بررسي ها و رسيدگي ها را انجام مي دهد. از جمله اين خدمات مي توان به چهارچوب ارزيابي ريسك اَرو اشاره نمود. اين چهارچوب با درخواست هر يك از بنگاه هاي اقتصادي در سطوح مختلف از مشاوره تا برنامه هاي اجرايي كاهش ريسك صورت مي گيرد.
کلید واژه
فایل مقاله چهارچوب ارزيابي ريسك مركز خدمات مالي انگلستان