عنوان نشریه فصلنامه برگ فرهنگ - دوره-, شماره23
نویسندگان اله دادي سعيده, كمالي چيراني فاطمه
چکیده قبل از اين که به کتب مرتبط با مطالعات فرهنگي بپردازيم بهتر است به رويکردهاي مختلفي که به آن شده است نگاهي اجمالي بکنيم. مطالعات فرهنگي از جمله رشته هاي بي رشته اي است که مباني نظري و روشي خود را از ديگر علوم اجتماعي چون انسان شناسي، جامعه شناسي و باستان شناسي مي گيرد. يکي از رشته هايي که نقش مهمي در اهميت دادن خاص به مطالعات فرهنگي داشته، انسان شناسي است. از سوي ديگر نمي توان نقش سنت هاي ادبي را که با کارهاي ماتيو آرنولد و تي. اس. اليوت وارد حوزه مطالعات فرهنگي شده ناديده انگاشت. با شکل گيري ايده هاي پست مدرن در دهه 1960 برخي از متفکران دانشگاهي به علمي بودن برخي رشته هاي دانشگاهي مانند فلسفه و انسان شناسي نقد وارد کردند. آنها اعتقاد داشتند که شالوده اين علوم از دانشي به وجود آمده است که لزوما هر فرهنگي به طور متفاوتي بدان شکل مي دهد؛ بدين ترتيب از نظر آنها انسان شناسان و فيلسوفان نمي توانند در پژوهش خود عيني برخورد کنند چرا که تحت تاثير فرهنگ قرار دارند.
کلید واژه
فایل مقاله کتاب شناسي مطالعات فرهنگي، مطالعات فرهنگي در نظريه و عمل