عنوان نشریه دو ماهنامه توسعه انساني پليس - دوره7, شماره30
نویسندگان احمدوند علي محمد, آخوندزاده الهام
چکیده داده کاوي به عنوان يکي از کاراترين ابزارهاي تحليل داده و اطلاعات، مورد توجه بسياري از محققان و پژوهشگران قرار گرفته است. کاربرد تکنيک ها و الگوريتم هاي مختلف اين ابزار در حوزه هاي مختلفي از جمله مديريت ارتباط با مشتري، مديريت و کشف فريب و هم چنين حوزه هاي پزشکي، ورزشي و ... شاهدي بر اين مدعا است. يکي از حوزه هايي که مي تواند به عنوان يکي از زمينه هاي کاربردي داده کاوي مورد توجه قرار گيرد، مسایل مرتبط با پليس است. بر اساس تحقيقات انجام شده، الگوريتم هاي مختلف داده کاوي به ويژه تکنيک هاي پيش بيني در حوزه هاي مختلف مرتبط با پليس مورد استفاده قرار گرفته و در سال هاي اخير روند رو به رشدي داشته است. در اين مقاله سعي مي شود کاربردهاي اين ابزار در حوزه هاي مختلفي هم چون شناسايي جرايم، پيش بيني جرايم و پيش گيري از جرايم مورد بررسي قرار گرفته و يک چارچوب کاربردي بر اين اساس ارايه گردد .
کلید واژه داده کاوي، جرم، پيش بيني، پيش گيري
فایل مقاله چارچوب کاربردي تکنيک هاي داده کاوي در مدل سازي جرايم