عنوان نشریه دو ماهنامه توسعه انساني پليس - دوره7, شماره30
نویسندگان حسيني سرخوش سيدمهدي
چکیده تحولات جديد در نظريه هاي رهبري، از نظريه هاي رهبري كاريزماتيك، كه رهبر را موجودي غيرمعمولي فرض مي كرد و پيروان را وابسته به رهبري مي دانست، به سمت تئوري هاي نئوكاريزماتيك و رهبري تحول آفرين كه به توسعه و توانمندسازي پيروان جهت عملكرد مستقل توجه مي كنند، انتقال يافته است. به دليل توجه فزاينده به عامل رهبري در ايجاد تحولات سازماني در سطح دنيا و كليدي بودن عامل فرهنگ در انجام اين امر،موجب شد تا در اين مقاله با تکيه بر ادبيات تحقيق در مفاهيم رهبري تحول آفرين و فرهنگ سازماني، تاثير رهبري تحول آفرين را بر روي فرهنگ سازماني مورد بررسي قرار داده و چارچوبي مفهومي در اين زمينه ارايه نماييم. نتايج اين تحقيق حاکي از آن است که رهبران سازمان ها مي توانند با توسعه مشخصات رهبران تحول آفرين در خود موجبات تغيير در فرهنگ را در راستاي اهداف سازمان فراهم نموده و در نهايت سبب ايجاد تحولات اساسي در سازمان شوند .
کلید واژه رهبري تحول آفرين، فرهنگ سازماني، تغيير فرهنگ
فایل مقاله چارچوب مفهومي تاثير رهبري تحول آفرين بر فرهنگ سازماني