عنوان نشریه دو ماهنامه توسعه انساني پليس - دوره7, شماره28
نویسندگان بشارت نيا مهدي
چکیده استانداردسازي تعاريف و مفاهيم اقلام آماري به عنوان يکي از ضروريات در سند نظام نامه سامان دهي آمارهاي ثبتي مرکز آمار ايران مطرح شده است. هم چنين در طراحي نظام جامع آماري ناجا که طي سال هاي 83 الي 85 صورت پذيرفت استاندارد سازي تعاريف و مفاهيم اقلام آماري به عنوان اولين گام در پياده سازي اين نظام به صراحت آورده شده است. در استانداردسازي تعاريف و مفاهيم اقلام آماري از يک سو با نگاهي کلان بايد به کارآيي و اثر بخشي تعاريف توجه داشت و از طرف ديگر بايد اصول منطقي و الزامات کلامي در ارايه تعاريف مد نظر قرار گيرد. اين دو موضوع با هم تضاد ندارند بلکه با روشي هوشمندانه بايد به عنوان دو مبنا جمع و هم گرا شوند. براي اين منظور دو گروه کارشناسان و خبرگان سازماني طي فرايندهاي قابل قبول، آزمايش شده و معقول نظراتي را ارايه مي دهند تا هر قلم آماري به بهترين تعريف خود دست پيدا کند .
کلید واژه استاندارد، استانداردسازي، اقلام آماري
فایل مقاله چگونگي تهيه و تدوين استانداردهاي تعاريف و مفاهيم اقلام آماري در نيروي انتظامي