عنوان نشریه دو ماهنامه توسعه انساني پليس - دوره7, شماره33
نویسندگان بهرامي حسين, نادري خورشيدي عليرضا, کثيري نژاد تقي
چکیده برنامه ريزي راهبردي به سازمان ها اين امکان را مي دهد که با شيوه اي خلاق و نوآورانه عمل کرده بدين گونه که سرنوشت خود را رقم بزنند و آينده را تحت کنترل درآورند. در دنياي کنوني، برنامه ريزي راهبردي به عنوان بنايي مهم براي توسعه و تعالي هر سازمان محسوب مي شود؛ امروزه اصل بر بحران است؛ هيچ نظامي در حال تعادل پايدار و بلند مدت نيست. بنابراين هر چند سازمان ها قادر به پيش بيني و برنامه ريزي دقيق براي آينده نيستند، بايد براي غلبه بر بسياري از تهديدات شناخته شده نسبت به منافع حياتي و برخي تهديدات کاملا ناشناخته، آمادگي لازم را کسب کنند. اين مهم، جز با برنامه ريزي راهبردي، ميسر نخواهد شد. اين مقاله تحقيقي کاربردي و به صورت توصيفي بوده و با توجه به شرايط و مراحل مختلف آن، از روش هاي اسنادي (مطالعه کتابخانه اي) استفاده شده است. از نظر نگارنده، توافق مقدماتي و ايجاد ادبيات مشترک، به عنوان نقطه آغازين فرايند برنامه ريزي راهبردي، نقش کارکنان و مديران سطوح پايين تر در کنار فرماندهان و مديران عالي سازمان، تدوين اسناد راهبردي (رسالت، مأموريت، چشم انداز و...) و هم چنين تجزيه و تحليل محيط داخلي و خارجي سازمان، از مهم ترين مراحلي هستند که در فرايند برنامه ريزي راهبردي بايد مورد توجه قرار گيرند .
کلید واژه راهبرد، برنامه ريزي راهبردي، ماهيت برنامه ريزي راهبردي، تفکر راهبردي، مديريت راهبردي، الگو
فایل مقاله چيستي و چرايي برنامه ريزي راهبردي و بررسي الگوهاي رايج آن