عنوان نشریه دو ماهنامه توسعه انساني پليس - دوره8, شماره39
نویسندگان ابراهيميان جلودار سيدياسر, ابراهيميان جلودار سيدمحمود
چکیده سرعت فزاينده تغييرات فن آورانه، از يک سو، و تغيير ماهيت تقاضاي مشتريان و تشديد رقابت بين سازمان ها، از سوي ديگر، باعث شده است که سازمان ها به شدت به دنبال کسب مزيت هاي رقابتي جديد براي برتري بر رقبا و تامين بهتر نياز مشتريان باشند. در اين موضوع، به نظر مي رسد که حرکت به سوي ايجاد سازمان هايي که از سرعت و انعطاف پذيري بالايي در پاسخ محيط متغير، ناپايدار و پيش بيني ناپذير برخوردارند راه حلي جديد و حياتي است. حصول چنين اهدافي در سايه مفهوم جديدي به نام «چابکي سازماني» به دست مي آيد. ازاين رو، اين مقاله به دنبال تعيين ارزش و اهميت چابکي سازماني به مثابه محور اساسي سرعت پاسخ گويي و انعطاف پذيري سازماني در مقابل تغييرات ايجادشده است. بدين منظور، مباني نظري چابکي سازماني و سازمان هاي چابک به صورت عميق بررسي شده است. بر اساس نتايج اين تحقيق، سازمان هاي سنتي نمي توانند به نيازهاي مشتريان و تغيير و تحولات محيط پيرامون خود پاسخ به موقع بدهند؛ در وهله بعد، اين امر تداوم حيات آنها را غير ممکن مي سازد. همچنين، پژوهش و بررسي منابع گوناگون نشان داده است که سازمان هاي يادگيرنده و سازمان هاي مجازي ازجمله سازمان هايي هستند که، به سبب برخورداري از ويژگي هاي مربوط به سازمان هاي چابک، بهتر و سريع تر مي توانند خود را با محيط پيراموني خود سازگار سازند و از اين طريق در صحنه رقابت باقي بمانند.
کلید واژه چابکي سازماني، سازمان چابک، سرعت پاسخ گويي، انعطاف پذيري سازماني
فایل مقاله چابکي سازماني سرعت پاسخ گويي و انعطاف پذيري سازماني