عنوان نشریه دو فصلنامه جغرافيا و توسعه ناحيه اي - دوره10, شماره19
نویسندگان عيني حسن, صادقي سليمان, حسين زاده سيدرضا
چکیده با توجه به اينكه سطح زير كشت غالب محصولات ديم در استان كرمانشاه به گندم ديم اختصاص دارد، لذا پهنه بندي توپوكليمايي كشت گندم ديم در اين استان هدف اين تحقيق قرار گرفته است. پارامترهاي مورد استفاده در اين مقاله عناصر اقليمي و عوامل فيزيكي زمين يعني ارتفاع و شيب بوده و براي دست يابي به تاريخ دقيق مراحل رشد گندم ديم در مناطق مختلف استان، از روش درجه – روزهاي رشد استفاده شده است. در مرحله بعد مقادير بارش سالانه، پاييزه و بهاره براي تمام ايستگاه ها محاسبه و سپس احتمال وقوع دماهاي مناسب جوانه ز ني، دماي بيشينه 25 و 30 درجه سلسيوس و بيشتر در مرحله گل دهي و مرحله دانه بندي محاسبه شده است. مقادير محاسبه شده با توجه به روش واسطه يابي IDW در محيط GIS به پهنه هاي مختلف تبديل شد. هم چنين با استفاده از مدل رقومي ارتفاع (DEM) با وضوح 90 متري در محيط GIS   طبقات ارتفاعي و هم چنين طبقات شيب براي كل استان محاسبه شد. نهايتا با هم پوشاني و تحليل لايه هاي اطلاعاتي به روش «ارزش وزني طبقه بندي شده»، نقشه نهايي مناطق مساعد كشت گندم ديم در استان كرمانشاه تهيه گرديد. نتايج نشان مي دهد كه در حرکت از شرق به غرب استان، مناطق مساعد كشت گندم ديم مساعد مي شود و اين روند مشابه پراكندگي بارش سالانه در استان است. افزون بر اين از بين پارامترهاي مورد مطالعه در اين تحقيق، نقش بارش سالانه از همه مهم تر است. همچنين از طريق انطباق لايه هاي موثر در فرايند كشت گندم ديم در محيط، امكان شناخت ميزان مطلوبيت مناطق مساعد جهت كشت اين گياه ارزشمند وجود دارد .
کلید واژه پهنه بندي، گندم ديم، توپوکليما، درجه- روزهاي رشد (GDD)، سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي
فایل مقاله پهنه بندي پتانسيل هاي توپوكليمايي كشت گندم ديم در استان كرمانشاه