عنوان نشریه فصلنامه اعتياد پژوهي - دوره8, شماره30
نویسندگان قنادي فرنود مينا, محمودعليلو مجيد
چکیده هدف: هدف اين پژوهش، پيش بيني گرايش به مصرف سيگار، مواد مخدر، مشروبات الکلي و داروهاي روان گردان بر اساس متغيرهاي بدتنظيمي هيجان و تجربه کودک آزاري در افراد داراي صفات شخصيت مرزي بود. روش: روش پژوهش همبستگي در مقوله طرح هاي توصيفي است. از ميان تمام دانشجويان کارشناسي پسر و دختر دانشگاه تبريز به روش خوشه اي تصادفي 600 دانشجو انتخاب شدند. پرسشنامه هاي رفتارهاي پرخطر (برنر، 1995)، بدتنظيمي هيجان (گراتز و رومر، 2004)، تجربه کودک آزاري (محمدخاني، 1381) و شخصيت مرزي (کلاريج و بروکز، 1984) در ميان نمونه انتخابي اجرا شد. يافته ها: نتايج نشان داد متغيرهاي بدتنظيمي هيجان و تجربه کودک آزاري به درجات مختلف توانايي پيش بيني مصرف سيگار، مواد مخدر، مشروبات الکلي و داروهاي روان گردان را دارا هستند. نتيجه گيري: يافته هاي اين پژوهش بيان گر نقش آسيب پذيري زيستي اوليه در زمينه تنظيم هيجان (بدتنظيمي هيجان) و محيط خانوادگي ناسالم و بي اعتبار ساز (تجربه کودک آزاري) در ابتلا به اختلال شخصيت مرزي و بروز رفتارهاي پرخطر نظير مصرف مواد و الکلاست.
کلید واژه بدتنظيمي هيجان، تجربه کودک آزاري، صفات شخصيت مرزي، سوء مصرف مواد، الکل و سيگار
فایل مقاله پيش بيني گرايش به مصرف سيگار، مشروبات الکلي، مواد مخدر و داروهاي روان گردان بر اساس متغيرهاي بدتنظيمي هيجان و تجربه کودک آزاري در افراد داراي صفات شخصيت مرزي