عنوان نشریه فصلنامه فصلنامه انديشه نوين ديني - دوره6, شماره23
نویسندگان نوروزي رضاعلي, بابازاده طاهره
چکیده هدف اين پژوهش، بررسي ديدگاه فلسفي صدرا درباره نفس و دلالت هاي تربيتي آن در خصوص بعضي عناصر تعليم و تربيت (مراحل و اصول) است. اين پژوهش از تحقيقات کيفي و با روش توصيفي-تحليلي با بهره گيري از منابع کتابخانه اي است که ضمن تبيين ديدگاه ملاصدرا درباره نفس و چگونگي حدوث و مراتب آن به تشريح مقوله هاي مطرح در اين حوزه پرداخته و مباحث تعليم و تربيت مرتبط با بحث حاضر را در يک چارچوب پيشنهادي در قالب مراحل و اصول تربيتي ارايه نموده است. نتايج حاصل با توجه به مراتب نفس، به تقسيم بندي مراحل تعليم و تربيت انجاميده است. بديهي است که اصول تعليم و تربيت بر اساس مباني فلسفي ملاصدرا درباره نفس در نظر گرفته شده است .
کلید واژه ملاصدرا، نفس، حرکت جوهري نفس، جسمانيه الحدوث و روحانيه البقا، مراتب نفس، تجرد عقلاني، دلالت هاي تربيتي
فایل مقاله پيامدهاي تربيتي نفس از منظر ملاصدرا