عنوان نشریه فصلنامه انتظام اجتماعي - دوره2, شماره1
نویسندگان مقيمي مهدي, رفعتي اصل سيدعزيز
چکیده مساله و هدف: امروزه پليس با بهره گيري از علوم مختلفي از جمله پيشگيري وضعي، جرايم را مي تواند تشخيص دهد و تحليل کند و راهکارهايي براي رفع آنها ارائه دهد و از اين رهگذر عملکرد خود را نيز ارزيابي کند. هدف اصلي اين مقاله، تبيين نحوه شناسايي يک جرم در قالب يک معضل اجتماعي، معرفي کاراترين تدابير پيشگيرانه وضعي و چگونگي انتخاب يک پاسخ پيشگيرانه در جهت رفع آن است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردي است و مطالب آن به روش کتابخانه اي با استفاده از منابع تاليفي به زبان اصلي (انگليسي)، کتاب ها و مقالات تاليفي و ترجمه اي، سايت هاي اينترنتي، قوانين مدون داخلي و خارجي و برخي از طرح هاي اجرا شده نگاشته شده است. يافته ها: يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد که لزوم پيشگيري از جرم بر مبناي عقلاني تورم بزهکاري، وجه اقتصادي و اجتماعي است. اما علي رغم مطالب زيادي که هر ساله درباره پيشگيري از جرم و امور پليسي منتشر مي شود، مبناي علمي مدوني وجود ندارد که نشان دهنده موارد موثر و غيرموثر در اين امور باشد. نتايج: نتايج اين پژوهش گوياي آن است که انتخاب راهکارهاي پيشگيرانه، تعيين اولويت هاي پيشگيري، اجراي هدفمند و در نهايت کاهش جرم، جملگي به شناخت عميق ماهيت معضل موردنظر و تحليل دقيق و بومي آن بستگي دارد.
کلید واژه پليس، پيشگيري وضعي، جرم، معضل، شهروندان
فایل مقاله پليس و راهبردهاي وضعي پيشگيري از جرم