عنوان نشریه فصلنامه پژوهش فيزيک ايران - دوره12, شماره4
نویسندگان سهيلي سعيد, خليل خليلي مرتضي
چکیده مطالعات صورت گرفته بر روي واکنش هاي شکافت القايي با يون سنگين در محدوده اي از انرژي هاي نزديک سد کولني باعث شده است که جنبه هاي جالبي از فرآيند شکافت آشکار شود. يافته هاي اخير نشان مي دهند که يکي از عوامل مهم در بررسي توزيع زاويه اي پاره هاي شکافت ناشي از شکافت القايي يک هدف ثابت با پرتابه هاي مختلف، عدد جرمي و اندازه هسته پرتابه مي باشد. در اين مقاله، رفتار ناهمسانگردي پاره هاي شکافت در سيستم هاي واکنش شکافت القايي 32 16 S+ 208 8 2pb ، 28 14 Si ، 24 12 Mg ، 19 9 F ، 18 8 O و 16 8 O ، بر اساس مدل آماري نقطه زيني استاندارد بررسي شده است و رابطه بين سهم ميانگين شکافت هسته غير مرکب در سيستم هاي شکافت القايي با هسته هدف بر حسب عدد جرمي پرتابه هاي متفاوت به دست آمده است. براي سيستم هاي شکافت القايي با اين هسته هدف نشان داده شد که براي پرتابه هاي داراي عدد جرمي بزرگتر از 20، سهم شکافت هسته غير مرکب وجود دارد و با افزايش عدد جرمي پرتابه، مقدار اين سهم بيشتر مي شود. همچنين با توجه به نتايج به دست آمده، شرط مقايسه a و a BG براي سيستم هاي شکافت القايي با هسته هاي هدف 208 82 pb و سنگين تر از آن تصحيح شده است.
کلید واژه شکافت القايي با يون سنگين، مدل آماري نقطه زيني استاندارد، شکافت هسته غير مرکب
فایل مقاله پيش بيني سهم فرآيندهاي شکافت غير هسته مرکب بر حسب عدد جرمي پرتابه در واکنش شکافت القايي sup 208 sup sub 82 sub pb