عنوان نشریه فصلنامه علوم و تكنولوژي محيط زيست - دوره17, شماره1 (مسلسل 64)
نویسندگان لاري كامران, ترابي آزاد مسعود, مهدي پور پريسا
چکیده بررسي مشخصه هاي امواج در مناطق ساحلي يکي از مهم ترين مباحث در مهندسي سواحل مي باشد. منطقه چابهار يکي از مناطق مهم در توسعه حمل و نقل دريايي با جهان به خصوص خاور دور مي باشد. در اين تحقيق با استفاده از داده هاي بويه موج نگار طي دو فصل تابستان و زمستان سال هاي 1998 تا 2000 و آمار باد ايستگاه ساحلي بندر چابهار طي سال هاي 1998 تا 2003 مشخصات موج و گلباد منطقه بررسي و مشخص شد که بيش تر شرايط ناپايداري لايه سطحي در اين منطقه وجود دارد و در اکثر اوقات بر امواج شرايط محدوديت دوره وزش باد حاکم است. مدل همانندي به بررسي روابط بين پارامترهاي بدون بعد مي پردازد، فرضيه اساسي اين تحقيق محاسبه و تخمين انرژي و فرکانس، طول موجگاه و مدت زمان وزش باد بدون بعد امواج ناشي از باد در سواحل چابهار مي باشد.
کلید واژه امواج ناشي از باد، گلباد، چابهار، مدل همانندي
فایل مقاله يک مدل همانندي براي امواج ناشي از باد در سواحل چابهار