عنوان نشریه فصلنامه علوم و تكنولوژي محيط زيست - دوره17, شماره2 (مسلسل 65)
نویسندگان استواري ياسر, بيگي هرچگاني حبيب اله, داووديان عليرضا
چکیده زمينه و هدف: يکي از جنبه هاي مهم کيفيت آب، پتانسيل خورندگي و رسوب گذاري آن است. رخداد يکي از اين دو پديده مي تواند هزينه هاي نگهداري سامانه هاي ذخيره، انتقال و توزيع آب آشاميدني، کشاورزي و صنعتي را افزايش، عمر آن ها کاهش و نيزبر جنبه هاي بهداشتي و زيباشناختي آب موثر باشد . روش بررسي: هدف اصلي از انجام اين تحقيق، ارزيابي پتانسيل رسوب گذاري و خورندگي آب زيرزميني دشت لردگان و تهيه نقشه هاي شاخص هاي خورندگي و رسوب گذاري بود. براي اين منظور از داده هاي 32 حلقه چاه، 5 قنات و 5 چشمه واقع در دشت لردگان براي محاسبه دو شاخص لانژليه و رايزنر استفاده شد. از روش کريجينگ براي تهيه نقشه هاي شاخص هاي پايداري استفاده شد . بحث و نتايج: بر اساس شاخص لانژليه 93 درصد نمونه ها پتانسيل رسوب گذاري کم تا متوسط و تنها 7 درصد نمونه ها پتانسيل رسوب گذاري شديد دارند. بر اساس شاخص رايزنر6 درصد نمونه ها داراي پتانسيل خورندگي کم تا متوسط و 38 درصد نمونه ها پتانسيل خورندگي شديد دارند. به طور کلي، به دليل حضور سازندهاي کربناتي پتانسيل رسوب گذاري آب زيرزميني اين دشت بر پتانسيل خورندگي آن غلبه دارد. بر اساس شاخص لانژليه 76 درصد آبخوان دشت لردگان (4500 هکتار) داراي پتانسيل رسوب گذاري کم و بر اساس شاخص رايزنر 84 درصد از آبخوان دشت لردگان (5040 هکتار) پتانسيل خورندگي کم تا متوسط داشت. با توجه به اين که بيشترين مساحت آبخوان دشت لردگان داراي پتانسيل رسوب گذاري کم است، لذا به نظر مي رسد مشکل رسوب گذاري در مجاري و مخازن انتقال آب و سيستم هاي آبياري قطره اي قابل ملاحضه نخواهد بود. اين نتايج فقط براي درجه حرارت هاي معمولي آب صادق است .
کلید واژه شاخص لانژليه، شاخص رايزنر، کريجينگ، پهنه بندي
فایل مقاله پردازش زمين آماري پتانسيل رسوب گذاري و خورندگي آب زيرزميني دشت لردگان