عنوان نشریه فصلنامه مجله علوم و فنون هسته اي - دوره-, شماره1 (مسلسل 51)
نویسندگان قنبري يوسف, صائن سينا, معماركوچه باغ ايوب
چکیده در راستاي اجراي طرح سراسري اكتشاف ذخاير اورانيم در ايران مركزي توسط سازمان انرژي اتمي ايران، برگه 1:100,000 اسفوردي واقع در استان يزد و در حد فاصل شهرهاي بافق و بهاباد مورد پي جويي و اكتشاف مقدماتي قرار گرفت. به منظور پتانسيل يابي عناصر پرتوزا در اين برگه، از نتايج تجزيه نمونه هاي رسوب آبراهه اي برداشت شده توسط سازمان زمين شناسي كشور استفاده شد. چون عناصر اورانيم و توريم و هم چنين عناصر خاكي نادر مورد تجزيه قرار نگرفته بودند، از ردياب هاي اورانيم براي بررسي استفاده شد. فرايند پردازش داده ها شامل بهنجارسازي داده ها، بررسي هاي تك متغيره و چند متغيره و در نهايت ترسيم و تفسير نقشه آنومالي عناصر است. با توجه به نتايج به دست آمده از بررسي هاي ژئوشيمي، سه محدوده به عنوان مناطق پتانسيل دار براي ذخاير اورانيم معرفي شد. اين سه محدوده توالي هاي مارن و كانگلومرا در شمال غرب ناحيه، جنوب توده گرانيتي زريگان و توالي هاي ماسه سنگي همراه با توده هاي كوچك نفوذي در محدوده اطراف معدن اسفوردي و حد فاصل آن تا حوالي معدن كوشك است. با توجه به نتايج حاصله، مي توان گفت كه برگه اسفوردي به لحاظ ذخاير اورانيم رسوبي اهميت زيادي دارد .
کلید واژه عناصر پرتوزا، رسوب آبراهه اي، عناصر كم مقدار، اسفوردي
فایل مقاله پتانسيل يابي و اكتشافات ژئوشيميايي ناحيه اي اورانيم با استفاده از عناصر ردياب در برگه 000‚1 100 اسفوردي