عنوان نشریه فصلنامه مجله علوم و فنون هسته اي - دوره-, شماره2 (مسلسل 52)
نویسندگان علمدارميلاني سعيد, حميديان هادي
چکیده كانسارهاي عيار پايين، قبل از عمليات فرآوري نهايي نيازمند عمليات پيش فرآوري مي باشند. اين عمليات به ويژه در مورد كانسارهاي اورانيم و طلا، كه به صورت طبيعي با عيار پايين در پوسته زمين تشكيل مي شوند، صادق است. در اين كار پژوهشي چگونگي افزايش عيار اورانيم كانسار آنومالي 5 ساغند با استفاده از روش هاي جداسازي ثقلي بررسي شده است. مطالعه كاني شناسي و ميكروسكوپي و تجزيه عنصري با استفاده از تكنيك XRF نشان داد كه كاني حاوي اورانيم اين ناحيه ديويديت با عيار متوسط 300 ميلي گرم در كيلوگرم (ppm) مي باشد . اين كانسار هم چنين حاوي تركيبات ديگري چون SiO 2 ، CaO ، fe 2 O 3 ، TiO 2 و مقادير مناسبي از تركيبات خاكي هاي نادر مانند Ce ، La   و عناصري مانند Sr ، Th و Zr مي باشد . اولين مرحله عمليات پيش فرآوري، آزادسازي اورانيم مي باشد. براي دست يابي به درجه آزادي مطلوب، نمونه ها ابتدا با استفاده از سنگ شكن فكي و استوانه اي و سپس با استفاده از آسياي ميله اي و گلوله اي خرد شدند. سپس محصول آسيا به وسيله سرندهاي آزمايشگاهي به شش دسته تقسيم شد. خروجي هر يك از سرندها پس از شستشو با آب، به وسيله ميز لرزان تغليظ گرديد. نتايج حاكي از افزايش ميزان عيار اورانيم تا 4463 ميلي گرم بركيلوگرم (تا 15 برابر مقدار اوليه) و هم چنين افزايش عيار خاكي هاي نادر مي باشد .
کلید واژه پيش فرآوري، درجه آزادي، جداسازي ثقلي، اورانيم، ساغند
فایل مقاله پيش فرآوري كانسار اورانيم آنومالي 5 ساغند با استفاده از روش هاس ثقلي